Съдебното производство е образувано по жалба на Кмета на Община Мездра против Решение №546/ 06.06.2018 г. на Общински съвет - Мездра. Ответникът - Общински съвет - Мездра, е представил писмено становище за недопустимост на жалбата, алтернативно за неоснователност на жалбата. Заинтересованата страна - "Роял" ООД, също е ангажирала становище за недопустимост на жалбата, алтернативно - оспорва я като неоснователна. Претендират се разноски, съгласно представен по делото списък.

Според магистратите, оспореното решение на Общински съвет - Мездра е прието при упражняване на правомощието по чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съгласно посочената разпоредба, Общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), който въвежда специална правна регламентация на съдебното оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията.

От предметното съдържание на решението на Общински съвет - Мездра за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП в три квартала на територията на гр. Мездра и одобрение на задание за изработване на проект за изменение на ПУП в същите три квартала, следва извода, че това решение се явява част от производството по изменение на действащ устройствен план за посочената територия. А съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове. Ето защо и доколкото оспореното решение представлява етап от процедурата по издаване на индивидуален административен акт (за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ), същото не може да бъде предмет на отделна съдебна проверка, извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи.

На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ (т. е. актовете, с които се разрешава и допуска изработването на проекти за общи устройствени планове и на проекти за подробни устройствени планове), не подлежат на оспорване. При прилагането на чл. 124б, ал. 4, във вр. с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и след като решението за изработване на ПУП не подлежи на обжалване, не подлежи на обжалване и решението, с което се разрешава изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и се одобрява задание за неговото изработване. Следователно налице са хипотезите на изрични законови норми - чл. 21, ал. 5 от АПК и чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, установяващи изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове и изключващи съдебното обжалване на актове със съдържание, като оспореното Решение №546/06.06.2018 г. наОбщински съвет - Мездра за даване разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП в три квартала на територията на гр. Мездра и одобрение на задание за изработване на проект за изменение на ПУП в същите три квартала.

За преценката на процесуалната допустимост на оспорването следва да се изхожда от предметното съдържание на акта (съдържанието на волеизявлението и неговите правни последици). В случая става въпрос именно за такова решение за изработване на ПУП-ПРЗ, което поставя началото на производство по изменение на устройствен план по реда на чл. 134 и сл. от ЗУТ, във вр. с чл. 124 и сл. от ЗУТ, като евентуалните пороци в това решение могат да бъдат предмет на съдебен контрол едва при издаването на акт, приключващ започналата процедура по изменение. В този смисъл няма как да се вземат предвид възраженията за липса на компетентност при издаването на оспорваното решение.

При прилагането на чл. 124б, ал. 4, във вр. с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и след като решението за изработване на ПУП не подлежи на обжалване, не подлежи на оспорване и решение, с което се дава съгласие за това, което е едно и също.

По изложените съображения съдът намира оспорването за недопустимо. Поради това ще следва да се отмени определението за даване ход по същество на делото и жалбата на кмета на Община Мездра да се остави без разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК.

С оглед този изход на делото, направеното искане от процесуалния представител на заинтересованата страна за присъждане на разноски се явява основателно и като такова следва да бъде уважено на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, като на "Роял" ООД бъдат присъдени направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв. От представения по делото договор за правна защита и съдействие е видно, че същото е начислено и изплатено.

От страна на ответника - Общински съвет - Мездра, също са претендирани разноски по делото, но по делото липсват доказателства да са направени такива, поради което и искането е неоснователно.

Водим от гореизложеното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.09.2018 г. за даване ход по същество на административно дело №356/2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Мездра против Решение №546 от Протокол №40 от 06.06.2018 г. на Общински съвет - Мездра.

ОСЪЖДА Община Мездра да зaплати на "Роял" ООД направените в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №356/ 2018 г. по описа на Административен съд - Враца.

Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд - Враца пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.