I. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

1. „Интерсат” ООД (наричано по-долу за краткост “Собственик на портала” или само “Собственик”) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал www.medianews.bg, информационни услуги на своите потребители.

2 Medianews.bg (www.medianews.bg) („Портала”) e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез електронни препратки към ресурси, разположени на сървъра на „Интерсат” ООД или на други сървъри извън контрола на последното.

3. “Услуги” са предоставяните на потребителит Портала www.medianews.bgинформационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на Портала.

4. “Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Портала Услуги.

5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

6. „Уебсайт / сайт ("website")” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Услугите, свързани с предоставяне на възможност на Потребителя да публикува и съхранява информация във формата на изображения, текст и други материали, включително лични истории, мнения и препоръки, се предоставят след извършване на регистрация в Портала чрез електронната форма за регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя.

(2) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством Портала, се предоставят без да е необходимо извършването на регистрация от страна на Потребителя. Информационните ресурси са:

1. Каталог с подредени по теми електронни препратки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

2. Електронни препратки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

3. Електронни препратки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

4. Запознаване с историите, мненията и препоръките на други Потребители;

5. Други.

(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе се предоставят на Потребителя безплатно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Интерсат” ООД и регистрираните Потребители на Портала www.medianews.bgвъв връзка с ползването на Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията между „Интерсат” ООД и нерегистрираните Потребители, ползващи Услугите по чл. 2, ал. 2 по-горе.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес http://medianews.bg/bg/p/termsпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Портала. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез Портала, включително с отварянето на интернет страница от Портала, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Портала, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1 на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницатаwww.medianews.bg.

Действие на договора

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, а за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистрирането на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на Портала публикува на видно място в началната страница на www.medianews.bgсъобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

(2) На заварените регистрирани Потребители се предоставя двуседмичен срок считано от датата на влизане в сила на направените промени в Общите условия да се запознаят с промените в Общите условия, като в този срок те имат възможност да заявят чрез изпращане на съобщение до Собственика на адрес на електронна поща medianews@abv.bg, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Собственика в посочения срок, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Собственика за ползване на Услугите, предоставяни чрез Портала, при което Собственикът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му.

Оборудване и достъп до Интернет

Чл. 6. Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните Услуги.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 7. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1 Потребителят следва да въведе зададените в процеса на регистрация потребителско име и парола.

Чл. 8. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

Чл. 9. (1) При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин по друг начин (включително чрез публикуване на електронна препратка) на трети лица изображения и текст, включително коментари, истории, мнения и препоръки, или други материали, които:

а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;

в) имат порнографско или открито сексуално съдържание;

г) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;

д) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

е) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

ж) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

и) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че Собственикът установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Чл. 10. (1) Потребителят на Портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др.;

5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора;

6. да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп до Услуги по чл. 2, ал. 1.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл. 11. (1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Портала.

(2) Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(3) При използване на Услугите върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя могат да бъдат инсталирани кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на крайното устройство на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

(4) Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Портала и други посещавани от него уебсайтове.

(5) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява с обработването на достъпната чрез кукита информация по реда и за целите, описани в документа, достъпен на следния интернет адрес: http://bit.ly/qedSDn. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: http://bit.ly/oqa8ZV

Чл. 12. Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги по чл. 2, ал. 1 и да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, както и да изтрие всички или някои разположени от него материали от Портала, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

Чл. 13. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Чл. 14. Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Портала за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 15. Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

Ограничаване на отговорността

Чл. 16. (1) Собственикът на Портала предоставя Услугите безплатно и негарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Собственикът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Собственика умишлено или при проявена груба небрежност.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Портала, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Портала на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

(3) Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Порталът.

(4) Собственикът не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

Чл. 17. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

(2) Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Портала.

(3) Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Интелектуална собственост

Чл. 18. (1) Всички елементи от съдържанието на Портала, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно Чл. 19 по-долу.

(2) При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Портала, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай, че елементи или публикации от Портала бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица.

(4) Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на материалите, които публикува или прави достъпни чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването им и за последствията от това публикуване.

(5) В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в Портала, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

Мездра 3100, ул. Георги Димитров, № 8

тел: 0910/92588

e-mail:medianews@abv.bg

(7) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Портала нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

Право на изключително ползване

Чл. 19. (1) При публикуването на какъвто и да било материал на страниците Портала, Потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по Чл. 2, ал. 2, предоставя безвъзмездно на Собственика правото на изключително ползване върху всички публикувани от Потребителя материали.

(2) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на Чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (Чл. 19 от закона за ЗАПСП) включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(3) Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години, считано от датата на първоначалната публикация на материала от Потребителя.

(4) Върху съответния материал по ал. 1 на този член Потребителят си запазва единствено правата по Чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на Портала.

(5) Собственикът има право по всяко време по своя преценка да премахва каквито и да е материали, публикувани от Потребителя в Портала без да има задължение да информира Потребителя за това или да мотивира взетото решение.

Обезщетения и неустойки

Чл. 20. (1) Потребителят носи отговорност и е длъжен да обезщети Собственика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, както и платени обезщетения на трети лица, настъпили вследствие на предявени искове от и/или във връзка с материали и информация, които Потребителят е разположил на страниците на Портала и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите международни закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на Собственика върху материали, разположени на страниците на Портала www.medianews.bg.

(3) Вън от предходните алинеи, Потребителят се задължава да обезщети Собственика, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на Услугите от Потребителя.

Чл. 21. За всяко отделно нарушение от страна на Потребителя на задълженията му по Чл. 18, ал. 2 и 3 от настоящите Общи условия, той дължи на Собственика или указаното лице – носител на нарушените права на интелектуална собственост, неустойка в размер на 800 лв.

Лични данни

Чл. 22 (1) Собственикът, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за Потребителите на Портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Собственика за целите на директния маркетинг. При така изразеното изрично съгласие от Потребителя, Собственикът може да предостави данните на Потребителя на трети лица само и единствено за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Собственика на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

(3) Посредством своите потребителско име и парола, регистрираният Потребител има право на достъп до и поправка на своите лични данни в реално време чрез потребителския му профил. Извън посочената по-горе възможност правото на достъп по смисъла на Закона за защита на личните данни може да се упражнява и лично от Потребителя или посредством изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на Собственика, посочен по-горе в Общите условия.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 23 (1) Личните данни, които Потребителят е предоставил при ползването на Услугите, могат да бъдат използвани от Собственика с цел предоставяне на предвидените в тези Общи условия услуги, за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на Потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на игри, конкурси, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: medianews@abv.bg.

(2) Собственикът събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителите, да предложи информация, услуги и рекламни материали, които биха заинтригували Потребителите.

(3) Собственикът има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Собственика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 24. (1) Собственикът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията се предоставя на служители или подизпълнители (включително лица, действащи като обработващи от името на Собственика личните данни) на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира или които притежават повече от 50% дялово или акционерно участие в Собственика или го контролират пряко или косвено, за отчетни цели и за дейности по администриране на Портала и ползването на Услугите;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г) Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

Прекратяване на договора

Чл. 25. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Портала www.medianews.bg;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в. други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на договора Собственикът деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

(4) Независимо от основанието за прекратяване на договора Собственика запазва изключителното право на ползване по чл. 19 от тези Общи условия върху всички материали, публикувани от Потребителя в Портала и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от Портала всички или която и да е част от тези материали.

Писмена форма

Чл. 26. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Портала www.medianews.bgи др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Влизане в сила

Чл. 25. Настоящите Общи условия са в сила от 01.05.2016 г.