Местните депутати приеха Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В основната си част остава в сила Правилникът от предходния мандат 2019-2023 г., който бе действащ до влизане в сила на новия, с предложените промени.

Съгласно новоприетия правилник, председателят на ОбС ще получава месечно възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на кмета на община Мездра, заместник-председателите и председателите на постоянни комисии - 70% от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец, а общинските съветници - в размер на 68%.

В момента общинските съветници ще вземат месечно между 663 лв. и 644 лв и имат право на пътни и други разноски, които да не надвишават размера на до 60% от минималната работна заплата, която в момента е 780 лв., а от 1 януари 2024 г. става 933 лв.

Бяха приети и утвърдени броя на постоянните комисии, числеността им и техните председатели, както следва:

ПК “Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“ от 11 членове, председател Яна Нинова.

ПК “Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ от 9 членове, председател инж. Георги Валентинов Иванов

ПК “Образование, култура, наука“ 7 членове, председател Мирослав Аспарухов.

ПК “Спорт, туризъм и младежки дейности“ -7 членове, председател Николай Генов.

ПК “Здравеопазване и социална политика“ - 7 членове, председател д-р Ивайло Тодоров.

ПК “Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права“ - 5 членове –председател Христо Иванов.

ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ 3 членове – председател - инж. Мирно Маринов Мирчев.

Председателят Яна Нинова бе определена за представител на ОбС, в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Тя ще бъде замествана от инж. Георги Валентинов при невъзможност за участие

Яна Нинова е и старият нов член в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и бе гласувано ежегодното изплащане на членски внос към асоциацията.

Мирослав Аспарухов ще представлява местния парламент в Областния съвет за развитие на област Враца. За негов заместник бе избран инж. Мирчо Мирчев.

Йохан Вутов бе избран да участва в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца и ще бъде заместван от Христо Иванов при невъзможност да участва в заседанията.