© община Мездра

Одобрена бе и краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Мездра за периода 2023 - 2025 г.

Общинският съвет разреши отдаването под наем и сключването на договор за сграда - общинска собственост, включена в капитала на търговско дружество „МБАЛ Мездра“.

Приет бе и отчетът на Програмата за опазване на околната среда на община Мездра за миналата година.

С отделни решения съветниците подкрепиха изграждането на Фотоволтаични централи в землищата на селата Брусен, Игнатица, Горна и Долна Кремена.

Във връзка с покана за редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, съветниците дадоха мандат на кмета Иван Аспарухов, да представи в срок до 12 април позицията на Община Мездра по точките, включени в дневния ред.

Общинските съветници решиха да бъде отпусната еднократна финансова помощ от 780 лв., на самотно живеещия Йото Христов от с. Типченица за справяне с последствията от възникнал в дома му битов пожар.

Прието бе и предложението за именуване на улици без име в с. Руска Бела – на детския писател, журналист и преводач Асен Босев и неговия по-малък брат Крум Босев.

С 20 гласа „за“ бе решено предприемане на необходимите действия за ремонтирането на покрива на ДГ „Звездичка“ в село Оселна.

По искането за изграждане на футболно игрище на ФК „Ботевь” – Брусен, Общинският съвет реши, след приключване на процедура по промяна предназначението на земеделската земя, предложението да бъде разгледано и обсъдено за включване в инвестиционната програма на община Мездра за 2024 година.