В началото на заседанието бе внесена докладна за допълване на дневния ред като т.1, избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” в с. Боденец, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Предложението бе прието единодушно.

Веднага след приемането на дневния ред, спокойната атмосфера в залата бе взривена от декларация на съветниците от групата „БСП за България”, която, в нарушение на Правилника за дейността на ОбС, не е била предварително депозирана по надлежния ред. Това предизвика размяна на остри реплики и взаимни обвинения между част от съветниците от партията столетница и кмета на общината.

След утихване на страстите, единодушно бе прието предложението за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” в с. Боденец, да бъде избрана Яничка Бебева.

По т. 2 от дневния ред, градоначалникът поясни, че актуализацията на база капиталовите вложения, касаещи всички общини, трябва да бъдат одобрени от ОбС и включени в годишните задачи. Във връзка с това, кметът допълни, че икономията от обществените поръчки е в размер на 35 хил.лева. Предложено бе с тези средства да бъдат закупени съоръжения за детските площадки в града и прилежащите на територията на общината села и подчерта, че някои от тях ще бъдат премахнати по предписание, а други ще бъдат обновени с нови лицензирани уреди. В сферата на проектирането, Аспарухов обясни, че има сума от 101 хил. лв, от които в момента е проведена обществена поръчка и е направен проект на 17 улици в град Мездра. Това са улици, които и след възстановяването на водния цикъл, са в изключително лошо състояние. За тях има изготвени пълни ремонтни проекти, включващи тротоари, ивични бордюри и пътна настилка.

Другата промяна в бюджета за капиталови разходи е отпуснатата целева субсидия от 513 800 лв. За тяхното разходване Кметът разясни, че ще бъдат вложени в ремонти на улици, за които не е имало достатъчно ресурси за реновирането им – ул. „Арда” в Мездра, „Дружба” в Ст. село, „Баба Тонка” в Горна Кремена, „Лиляна Димитрова” в Игнатица и други.

Иван Аспарухов допълни, че след пряко кандидатстване в Министерство на образованието и науката, ще бъде направен цялостен ремонт на ДГ „Слънчице” и изградена спортна площадка в ПГ „Алеко Константинов”.

Общински съвет одобри направените предложения за разпределението на допълнителните средства от целевата субсидия и приема свързаните с увеличението на целевата субсидия промени в разходните параграфи и дейности по бюджета за 2022 г.

Местните депутати дадоха съгласието си и за отдаване под наем на помещение в партерния етаж в Комплекса за социални услуги на деца с увреждане за помещения за хранително банкиране с месечен наем от 209 лв. с ДДС и упълномощи Кмета на Община Мездра да организира провеждането на конкурса и да сключи договор за наем на имота.

Общинарите дадоха „зелена” светлина и за изработването на Подробен устройствен план за „Подземна кабелна линия за присъединяване на„Фотоволтаична електроцентрала” в землището на селата Руска Бела“ и Крапец и частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра в землището на с. Старо село за изграждане на обекти на техническата инфраструктура „Фотоволтаични електроцентрали“