По време на заседанието общинските съветници ще обсъждат и приемат вътрешните компесаторни промени на капиталовите разходи на общината за 2022 година, одобряване на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 година. Във връзка с това, ще бъде взето и решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Мездра.

Местните депутати ще приемат отчета за изпълнението на Програма "Малки местни инициативи 2022 година" и финансовия отчет за третото тримесечие на "МБАЛ - Мездра". Ще бъде гласувано създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Мездра и утвърдено кандидатстването на общината с три проектни предложения "Топъл обяд", "Грижа в дома" и "Укрепване на общинския капацитет" по две европрограми.

Останалите точки от дневния ред включват приемане на План за дейността на НЧ „ФАР - 1927“ - с. Люти дол, право на ползване на общински имоти, разпореждане с имоти общинска собственост, разрешаване изработването на подробен устройствен план на град Мездра и даване на съгласие за откриване на процедура по промяна на землищната граница между град Мездра и село Дърманци.

Ще бъде разгледана и докладна записка за отпускане на еднократна помощ за лечение.

Заседанието на Общинския съвет може да гледате пряко от 15:00 ч по ТВ "Враца" и на Фейсбук страницата на Студио Media +.