Според прокурора от Окръжна прокуратура - Враца, приетата и определена такса е без правно основание, такава не е предвидена в Закона за местните данъци и такси или в друг специален закон, поради което същата се явява в противоречие с материално правните норми и се иска нейната отмяна, като незаконосъобразна.

След извършена служебна проверка съдебният състав е установил, че оспорването е редовно от формална страна, предявено е от надлежна страна, против подзаконов нормативен акт, подлежащ на оспорване без ограничение във времето, поради което е и процесуално допустимо.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20 декември тази година от 11.00 часа.