На заседанието местните депутати ще приемат отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01 юли до 31 декември 2022 г., Годишен отчет за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра и Годишен план за действие през 2023 г., въз основа на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината за периода 2022 – 2025 г.

Ще бъдат обсъдени възможностите за дофинансиране на разходите по приетата и одобрена План-сметка за дейностите по събиране и извозване на битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите на общината, както и закупуването на специализирана техника за ефективно почистване и събиране на отпадъците.

Местните депутати ще вземат решение за кандидатстването на Община Мездра с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

В дневния ред е включено и приемането на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. и обсъждането за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Долна Кремена, в землище на селото.

Сесията ще бъде излъчвана директно от 16:00 часа по Тв-Враца.