В дневния ред са включени още издаване на запис от заповедта от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие” за авансово плащане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж”.

Ще бъде разгледана покана за съвместно участие в проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“, на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Общинските съветници ще обсъдят процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Под село“, землището на с.Долна Кремена, изработване на ПУП за изграждане на трафопост в местността „Требежа” и ПУП за „Кариера за добив на подземни богатства” от находище „Равнище – 2” в землището на с.Горна Кремена.

Местните депутати ще разгледат устройствения план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти в землището на с. Дърманци, както и разпореждане с имоти – частна общинска собственост и др.

Заседанието на Общинския съвет ще бъде излъчено пряко от 16:00 часа по ТВ „Враца“.