В дневния ред са включени общо седем точки. Изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 г.

На сесията ще бъдат обсъждани и отдаването под наем на части от недвижими имоти - общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти за нуждите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, както и приемане на решение във връзка с предложението за изкупуване на еднофамилна жилищна сграда в село Моравица.

Съветниците ще обсъдят предложение за промяна наименованието на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в Мездра. Предлага се неговото име да се промени на Професионална гимназия „Васил Левски“.

По време на заседанието ще бъде разгледана още докладна във връзка със спешен основен ремонт на пътна отсечка, водеща до Черепишки манастир „Успение Богородично“, както и ремонт на малък паркинг разположен пред манастира обслужващ многобройните туристи.

Сесията ще бъде излъчвана директно от 16:00 часа по Тв-Враца.