Според вносителите, общинските съветници д-р Митка Лечева и Йохан Вутов имат сключени договори с Община Мездра за наем на лекарски кабинет и за наем на пасища, позовавайки се на разпоредба в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), според която, общински съветник, в качеството си на управител на ЕТ или друго търговско дружество, не може да има сключен договор с Общината.

Според изложените факти, ОИК намира, че не са налице предпоставки и основания за предсрочно прекратяване пълномощията на общинските съветници Йохан Вутови д-р Митка Лечева, тъй като посочената в писмото разпоредба е отменена през 2020г.

Относно искането за прекратяване на правомощията на Росен Ценов като кмет на Моравица е установено, че Ценов няма участие в ТД и не е едноличен собственик и управител на търговски дружества от края на 2019г.

Във връзка с това, ОИК отхвърля като неоснователни исканията за предсрочно прекратяване пълномощията на общинските съветници Митка Лечева и Йохан Вутов, както и на кмета на Моравица Росен Ценов.

Решенията подлежат на оспорване пред Административен съд Враца в 7-дневен срок от обявяването им на интернет страницата на ОИК.