След разглеждане на сигнала и приложените документи към него - Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от д-р Михайлова и Договор за наем №810/13.11.2019 г., ОИК - Мездра констатира следното:

От така подадения сигнал не става ясно с какъв акт (доклад със заключение или решение) ПК ПУКИ е завършила проверката по Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, нито относно това дали Илиана Михайлова-Тихолова е уведомена за извършената проверка на комисията, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. (обн., ДВ, бр. №81 от 02.10.2018 г.).

Илиана Михайлова-Тихолова е обявена за избрана като общински съветник в община Мездра с влязло в законна сила Решение на ОИК - Мездра №127-МИ от 28.10.2019 г., а е встъпила в длъжност като съветник с полагането на клетва на 12.11.2019 г.

Съгласно чл. 34. ал. 5, т. 3 (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2018 г., в сила от 01.12.2019 г. - бр. 21 от 2018 г.), общинският съветник не може: да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗПКОНПИ: при заемането на висша публична длъжност, за която с Конституцията или със закон са установени несъвместимости, лицето подава пред органа по избора или назначаването или пред съответната комисия за лице по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 3 Декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността, каквито действия са предприети от лицето.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ: „Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на Декларацията - 09.12.2019 г., да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора или назначаването. Към момента Общинска избирателна комисия счита, че едномесечният срок за отстраняване на несъвместимостта не е изтекъл.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във вр., с чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ и Решение №1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Мездра

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА на д-р Илиана Михайлова-Тихолова, избрана за общински съветник и отхвърля така подадения сигнал с вх. №МИ-19-171/19.12.2019 г. от членовете на ПК ПУКИ към Общински съвет - Мездра като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Враца по реда на чл. 459 от Изборния кодекс чрез ОИК - Мездра.

В ОИК - Мездра е получен сигнал от членовете на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПК ПУКИ) към Общински съвет - Мездра, регистриран с №МИ-19-171 от 19.12.2019 г., с изложени твърдения, че общинският съветник Илиана Михайлова-Тихолова е подала Декларация за несъвместимост пред органа по избора или назначаването от 09.12.2019 г., съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 34, ал. 5, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), пише в решението. Същата е счетена от ПК ПУКИ към Общински съвет - Мездра за декларация с невярно съдържание поради деклариран сключен договор с Кмета на Община Мездра за наем №810/13.11.2019 г.