Ще бъдат обсъдени още Годишен план за ползване през 2018 г. на дървесина от Общинските горски територии - собственост на Община Мездра, Доклад за дейността на Районно управление "Полиция" - Мездра през м. г. и Отчет за дейността на "Екопроект" ООД - Враца за първото тримесечие на т. г.

Местният парламент ще се произнесе по заявление от Божидар Вълчев, управител на "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД, за преразглеждане на Решение 505 от Протокол №37/ 26.04.2018 г., с което не беше приет отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на общинската транспортна фирма за 2017 г.

Съветниците ще разгледат отново заявление от "Роял" ООД да се изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на гр. Мездра, с териториален обхват кв. 64, 65 и 66 по плана на града, с цел регламентиране обхвата на площад "България".

На сесията ще бъде определен упълномощен представител на Община Мездра и как да гласува по точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК-а, което ще се проведе на 11 юни т. г.

Майската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".