Общинските съветници отново ще трябва да решават съдбата на ОУ „Васил Кънчов” в село Моравица. Както всяка година, така и тази, сагата с училището в Моравица, ще предизвика остри дебати за и против утвърждаването на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2021/2022 година, съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дофинансирането на учебното заведение с близо 40 000 лева.

Общинарите ще решават и утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2021/2022 година и в ПГ по механизация на селското стопанство, както и дофинансирането с8 421 лв

В дневния ред са включени още приемане на решение за промяна на характера на собствеността от публична в частна за имоти общинска собственост в селата Горна Кремена и Моравица.

На сесията ще бъдат обсъждани и разпореждане с имот – частна общинска собственост в селата Люти дол и Моравица, както и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване( ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на защитено жилище в с. Брусен.

Сесията ще бъде излъчвана директно от 16:00 часа по Тв-Враца.