Местните депутати ще обсъждат и гласуват средносрочната бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2024-2026 г., кандидатстване за предоставяне на безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Изграждане на клетки от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, както и даване на съгласие за продължаване на две социални услуги „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и „Център за обществена подкрепа” - Мездра, като държавно - делегирани дейности.

В останалите точки от проекта за дневен ред са включени утвърждаване на маломерни и слети паралелки на учебната 2023/2024 година в ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица и утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели към Мездренски районен съд.

Ще бъде разгледано одобряване на разпореждане с имоти частна общинска собственост в град Мездра и в селата Люти дол и Брусен, даването на предварително съгласие за промяна характера на собствеността от публична в частна в селата Горна Кремена и Люти брод, както и разрешаване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Царевец.

На сесията ще бъдат разгледана докладна записка от секретаря на НЧ „Изгрев 2023“, с. Крета и жалба от жителите на село Долна Кремена.