ДЕКЛАРАЦИЯ

на Общински съвет - Враца

Уважаеми съграждани,

Водени от грижата за просперитета на нашата община, съзнавайки нуждите от кадри за местния бизнес, от създаването на възможности за реализация и просперитета на младите хора, ние, общинските съветници от Враца, заявяваме:

1. Приветстваме решението на Община Враца да постави подчертан акцент върху професионалното образование, като възможност за подготовка на квалифицирани професионални кадри, необходими за развитието на местната икономика.

2. Приветстваме откриването на професионални паралелки в трите обединени училища в малките населени места в община Враца, като превенция от ранно отпадане на ученици, възможност за обучение по професия и мярка за задържането на младите хора в малките населени места и трайното им оставане там.

3. Отчитаме, че публичните институциите и определени сектори от икономиката, не само в община Враца, но и в област Враца също се нуждаят от кадри, които до момента получаваха подготовка в профилирани паралелки, продължаващи образованието си във висши учебни заведения, включително и в гр. Враца.

4. Позовавайки се на чл. 5, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование „Основните цели на предучилищното и училищното образование са“: т. 1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; и т. 5.- ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

5. Позовавайки се на естественото демократично право на избор и конкурентност, Призоваваме:

1. Кметът на Община Враца да преразгледа съгласувания държавен план-прием за 2018/2019 учебната година.

2. Началникът на Регионалното управление на образованието - Враца да утвърди балансиран план-прием за учебната 2018/2019 година, като отчете нуждите и на професионалното и на профилираното обучение.

3. Осъществяване на прием в 28 паралелки, от които 17 професионални и 11 профилирани.

4. Намаляване на приема в профилирана подготовка спрямо 2017/2018 учебна година в ППМГ "Акад. Иван Ценов“ и СУ "Христо Ботев“ - гр. Враца, съответно от 6 на 5, и от 3 на 2 паралелки.

Убедени сме, че тези решения ще бъдат полезни за жителите на община и област Враца.