По другата точка от дневния ред на извънредното Общо събрание - приемане на представена справка за просрочени задължение на лечебното заведение, както и на справката за образувани граждански и изпълнителни дела с длъжник/взискател МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца, представителят на Община Мездра също ще гласува със "За", реши още Общинският съвет.

С друго свое решение местният парламент упълномощи кмета на Община Мездра да подпише запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" в размер на около 190 500 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за реализирането на Проект "Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на строително-монтажни работи на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда - "Читалище "Просвета" - Мездра", сключен между НЧ "Просвета 1925" - Мездра и ДФ "Земеделие".

Общинският съвет възложи на Общинския център за социални услуги и дейности да предоставя за срока на договора услугата "Патронажна грижа" по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Местният парламент прие и актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.