„Жител съм на Община Мездра, живея в село Моравица. Цял живот съм работил в системата на здравеопазването. Може да се каже, че съм минал през всички структури. От три години работя в болницата с д-р Съботинова. Ще продължим да работим заедно, ние сме екип. Ще се опитаме да надградим това, което сме постигнали до сега. И с ваша помощ да направил МБАЛ лечебно заведение, което да е за пример“, каза новият управител.

Местните депутати одобриха доклада за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Мездра за миналата година и приеха правилата за провеждането на конкурс за Управител на „Мездра-Автотранспорт“.

На сесията бяха обсъдени и приети отчетите на читалищата в Община Мездра и на дружеството, управляващо депото за битови отпадъци, край Враца, „Екопроект“ за първото тримесечие.

Съветниците дадоха съгласие за разпореждане с имоти – частна общинска собственост в село Люти дол и в град Мездра.

Единствената неприета точка от дневния ред, с 9 гласа – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“ и 9 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, бе изработването на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Руска Бела.

Местните депутати подложиха на гласуване и одобриха и три предложения за „Почетен гражданин на община Мездра“.

Удостоени със званието ще бъдат художникът Евгени Кучков, културният деец Юли Пухалски и доктор Венцислав Анков.