С минимално мнозинство от 12 гласа бяха приети отчетите за дейността през 2017 г. на другата общинска транспортна фирма - "Транс-Авто 2015", и на МБАЛ - Мездра. Съветниците обаче не освободиха от отговорност управителите на двете дружества Божидар Вълчев и д-р Илиана Михайлова и решиха загубите, съответно от 20 хил. лв. на "Транс-Авто 2015" и от 88 хил. лв. МБАЛ - Мездра, да се покрият с печалба от бъдещи периоди, макар да не стана ясно как и кога двете дружества ще заработят на печалба.

Приети бяха още три отчета - за дейността на читалищата през м. г., за изпълнението от страна на Общинската администрация на актовете на Общинския съвет през периода януари-март тази година и годишния финансов отчет за 2017 г. на "Екопроект" - Враца, в което дружество общината има дялово участие.

А така също: Годишен план за действие през 2019 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общинска програма за закрила на детето за т. г. и План за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2018 г., изменение и допълнение на Наредба-та за определяне размера на местните данъци, разширяване на дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и промяна на наименованието на социална услуга, предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ).

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да сключи договор с Министъра на културата за срок от 10 години за безвъзмездно предоставяне за управление на крепостта "Калето", както и да кандидатства, съвместно с Община Враца, по Оперативна програма "Околна среда" за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Определен бе упълномощен представител на Община Мездра и начина на гласуване по точките в дневния ред на предстоящите общи събрания на МБАЛ "Христо Ботев" - Враца, на съдружниците във „ВиК” - Враца и на "Екопроект" - Враца.

Във връзка с подадена молба от Катя Йотова (БСП) да бъде освободена от заеманата длъжност "Председател на Постоянната комисия по стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция", на нейно място беше избран д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ).

Общинският съвет удостои със званието "Почетен гражданин на община Мездра" художника Николай Кучков - за безспорния му принос за развитието на изкуството и популяризиране името на гр. Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей, спортния деятел Тошко Кирков - за принос за развитието на спорта, туризма и за издигане авторитета на България и Община Мездра, и фотографа Борис Кръстев - за принос за популяризирането красотата на родния край, на местните обичаи и традиции и на Община Мездра.