1248 деца с увреждания живеят в област Враца. От тях 315 са с 90 и над 90% трайно намалена работоспособност. 419 деца имат от 70-89% намалена работоспособност и 514 деца са определени с 50-69,99. Цифрата на настанените в домове на близки и роднини или в приемни семейства е 31. Така че за момента 1279 деца и младежи се подпомагат от социалната структура в областта.

Врачанският дневен център „Зорница“ е с капацитет 60 места. В града работят още 3 подобни институции с общо настанени 42 деца и младежи. Във Бяла Слатина работят 2 центъра за деца и младежи, във всеки от тях живеят по 14 деца. Дневни центрове има в Козлодуй – 2 за деца и младежи, Мездра – 2 центъра с по 14 деца и в Роман – 3 центъра с по 10 човека.

На 18 март /понеделник/, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане във връзка с изпълнение на процедура bg16rfop001-5.001-0049 – с01 „подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект „нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година.