© Община Берковица

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга в общността чрез изграждане на нов Дневен център за деца с увреждания чрез преустройство, реконструкция, ремонт и оборудване на съществуващи помещения в сграда на бивша ЦДГ №5 и създаване на условия за оказване на подкрепа на 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги и техните семейства. Тази цел ще бъде постигната чрез следните дейности: осъществяване преустройство, реконструкция и ремонтни дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна социалната услуга; изграждане и оборудване за достъпност на средата вкл. дворните пространства, обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център; осигуряване на информираност и публичност и управление на проекта.

Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 361 250.00 лева, а национално съфинансиране възлиза на 63 750.00 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.