Изграждането на центъра става възможно след сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Берковица и МРВБ, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“ и процедура за директно предоставяне в "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга в общността чрез изграждане на нов Дневен център за деца с увреждания.

Дневният център ще бъде изграден в сградата на бившата ЦДГ №5 след цялостно преустройство, реконструкция, ремонт и оборудване на съществуващи помещения и създаване на условия за оказване на подкрепа. Капацитетът на центъра е 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги и техните семейства.

За целта ще бъдат извършени следните дейности: преустройство, реконструкция и ремонтни дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна социалната услуга; изграждане и оборудване за достъпност на средата, включваща дворните пространства, обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център; осигуряване на информираност и публичност при управление на проекта.

Общата стойност на проекта е 425 000 хил. лв., финансирани със средства от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 361 250 хил. лв., а националното съфинансиране възлиза на 63 750 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.