Исканото увеличение е обосновано от Постановление на Министерски съвет от 29 юли за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. Промяната следва да се отрази по разходната част на бюджета на общината по функции и дейности в съответствие с одобрено от общинския съвет разпределение на допълнително предоставените средства.

Останалите точки от дневния ред включват отдаване под наем на помещение в партерния етаж на триетажна масивна сграда публична общинска собственост в Комплекс за социални услуги на деца с увреждания, намираща се в с. Крета и

частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра за реализиране на „Фотоволтаични електроцентрали“ в селата Старо село и Руска Бела.

Междувременно бе внесено предложение за допълнение към проекта за дневен ред с точка 5 за избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” в с. Боденец, община Мездра, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността е предложена Яничка Методиева Бебева - ст. специалист „АОН“ в кметството.

Напомняме, че по лична молба на досегашния кмет на Боденец – Емил Иванчев, бяха предсрочно прекратени пълномощията му, считано от 19 август 2022г.

Заседанието на Общинския съвет може да проследите пряко от 16:00 ч. по ТВ "Враца" и на фейсбук страницата на Студио Media +.