Предложеният дневен ред включва утвърждаване на избор за Управител на МБАЛ Мездра след проведена конкурсна процедура за длъжността.

Съветниците ще обсъдят още предложение от кмета на общината за приемане на Решение за освобождаване на отделните категории лица, ползватели на терени и обекти – общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си - ползвателите на търговски обекти, разположение на общински терени за извършване на търговска дейност, да бъдат освободени изцяло от такси, включително такса „масички“, „тротоарно право“ за срока на въведеното извънредно положение от 13 март 2020 г. до отмяната му.

На заседанието ще бъде разгледано предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра.

В дневния ред са включени още кандидатстване на община Мездрапо Финансов инструмент на европейско икономическо пространство по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” с Неправителствената организация НПО „Култура без граници“, Норвегия и проектните предложения на Община Мездра за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“

На дневен ред отново ще бъде разгледано състоянието на двете общински транспортни фирми, приемане на годишния финансов отчет науправителя на „Мездра –Автотранспорт” и „Транс-Авто-2015” - Методи Михов и разглеждане на предложението за прехвърляне на дялове от капитала на „Транс-Авто-2015” .

Другите точки от дневния ред включват отчет на Програмата за опазване на околната среда, както и определяне състав на Местна комисия за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Дневният ред включва две предложения на общински съветник Галя Василева и две питания от общинския съветник Йордан Гергов и от Групата съветници ”Обединени вдясно”.