В своето становище за финансовия отчет на здравното заведение, кметът Иван Аспарухов посочва, че общите приходи са в размер на 2 275 000 лв, или с 42 000 по-малко в сравнение със същия период на 2019 г.

От данните в отчета е видно, че общата сума на активите за отчетния период е 788 хил.лв, което с 90 хил повече в сравнение с деветмесечието на 2019 г. Най-голям дял - 423 хил лв., от които са дълготрайни активи, или с 28 000 лв по-малко от 2019. През 2020 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 19 000лв.

Краткотрайните активи са на стойност 365 000 лв, със 118 000 лв повече в сравнение с 2019г за същия период.

Общите разходи на дружеството за периода са 2 060 хил. лв, или с 87 000 по-малко от тези за първото полугодие на 2019. Наблюдава се намаление на краткотрайните задължения, като от общата стойност 343 000 лв през 2019, същите за отчетния период са 241 000лв. Това се дължи на намалените задължения към финансови предприятия с 14 000 лв и драстичното намаление към доставчиците – от 126 000лв, на 20 000.

Най-висок е делът на разходите за заплати персонала, които са се увеличили с 31 000. Това увеличение ев резултат на промяната на щатните възнаграждения на персонала и оптимизирането на заетостта в лечебното заведение.

От доклада анализ е видно, че в сравнение с отчетния период за миналата година, Дружеството е с подобрени финансови показатели. Основната цел на ръководството на лечебното заведение е да стабилизира финансово-икономическото състояние на болницата, за да може да осигури по-добро здравно-медицинско обслужване на гражданите.