Производството е образувано по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по протест на Окръжна прокуратура - Враца против разпоредбите на чл. 41, ал. 1, т. 3 и чл. 14 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра. В протеста се посочва, че оспорените текстове на Наредбата са незаконосъобразни, тъй като с тях се преуреждат отношения, вече уредени от нормативни актове от по-висока степен - Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Закон за устройство на територията (ЗУТ) и то по-начин, различен от предвиденото в законовите разпоредби. Прави се искане за отмяна на оспорените разпоредби, заедно с всички произтичащи от това законни последици. Претендира се заплащане на направените по делото разноски.

Ответникът по оспорването - Общински съвет Мездра, не е взел становище.

Административният съд, след като се е запознал с доводите на страните и доказателствата в административната преписка и след служебна проверка, съгласно изискванията на чл. 168 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Кметът на община Мездра е внесъл за разглеждане в ОбС Мездра докладна записка с рег. № 61.00-173/09.08.2017 г. с предложение за приемане на проект за нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра. Проектът, заедно с мотивите, е публикуван предварително на интернет страницата на Община Мездра на 13.07.2017 г. за обществено обсъждане.

Същият е разгледан в заседание на Постоянната комисия „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата” към ОбС Мездра, проведено на 21.08.2017 г., на което е взето решение за приемане на Наредбата. Това становище на Комисията е докладвано в заседание на ОбС Мездра, проведено на 31.08.2017 г. На същото заседание предложението е разгледано и с Решение №376 от Протокол №27 проектът за Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра е приет. Видно от представения протокол от проведеното заседание, за приемане на проекта на Наредбата са гласували всичките 18 съветници, присъствали на заседанието.

Съдебният състав приема, че се касае за частично оспорване на подзаконов нормативен акт с вторични правни норми, които създават общи задължителни правила за регулиране на повтарящи се обществени отношения в границите на съответната община. Актът е издаден от орган на местно самоуправление и подлежи на безсрочно оспорване, съобразно разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК. Оспорването е направено чрез протест на Окръжна прокуратура, съобразно правомощията й по чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК в защита на обществения интерес.

По изложените съображения оспорването се явява допустимо, а разгледано по същество е и основателно по следните съображения:

В чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) се дава право на всеки Общински съвет да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. С оглед на обстоятелството, че местният орган на самоуправление може да издава нормативни актове, които да действат на територията на съответната община, Наредбата, предмет на настоящето дело, се явява валиден акт, издаден от оправомощен орган в рамките на неговата материална и териториална компетентност.

Процедурата по издаването на действащите в страната нормативни актовее уредена в ЗНА. Независимо от обстоятелството, че действието на тези актове се ограничава само върху територията на съответната община, присъставянето и приемането им следва да се спазват изискванията, заложени в ЗНА.

Съдебният състав намира, че в конкретната хипотеза в действията по внасяне на предложение и приемането на Наредбата са спазени императивните изисквания на закона. В приложеното предложениена вносителя (обективирано като докладна записка), се съдържат мотиви за необходимостта от издаване на нова Наредба и отмяна на действащата до този момент. Същите са публикувани за обществено обсъждане заедно с проекта, а последният е обсъден в ресорната Постоянна комисия към ОбС Мездра, спазени са сроковете за внасяне на проекта за разглеждане в заседание на ОбС, поради което не е допуснато съществено нарушение наадминистративната процедура.

При приемането на оспорените текстове от Наредбата обаче е допуснато нарушение на материалния закон. Разпоредбата на чл. 41, ал. 1, т.3 от Наредбата предвижда да бъдат санкционирани с глоба от 20 до 100 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание, физически лица, които пускат на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи,поляни, цветни фигури и детски площадки.

Тази санкционна разпоредба преурежда уредени вече обществени отношения с разпоредбата на чл. 428 от ЗВМД, която предвижда санкция за разхождане на кучета на детски площадки и на места, обозначени от Общините със забранителни знаци, във фиксиран размер от 100 лв. Преуреждайки вече уредени обществени отношения с нормативен акт от по-висока степен, без да има делегирано право да стори това и по начин, който се различава от предвиденото в законовия текст, ОбС е допуснал нарушение на материалния закон, което прави приетото от него решение незаконосъобразно.

Вторият оспорен текст от Наредбата изброява изчерпателно обектите, които могат да бъдат построени в изградените паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ. Обществените отношения от този вид са уредени в разпоредбата на чл. 62, ал. 7 от ЗУТ, без да е предвидено право на местните органи на самоуправление да ги уреждат отново.

Съпоставяйки двете разпоредби съдът констатира, че в оспорения текст на общинската Наредба, от една страна, е разширен обхвата на строителните обекти с включване на такива, които не са предвидени в закона, а част от тези, посочени в законовата разпоредба, са изключени от местния нормативен акт. Приемайки тази разпоредба, ОбС Мездра е нарушил материалния закон, тъй като, от една страна, не е имал делегирано право да стори това, а от друга страна е уредил отношенията по начин, противоречащ на уреденото в ЗУТ.

По изложените съображения съдът намира, че протестът следва да се уважи и протестираните текстове на чл. 41, ал. 1, т. 3 и чл. 14 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

При този изход на спора и при своевременно направено искане на Окръжна прокуратура - Враца следва да се присъди сумата от 20 лв., сторени от нея разноски за публикуване на оспорването в "Държавен вестник".

Водим от гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 146, т. 4 от АПК Административен съд - Враца

РЕШИ:

ОТМЕНЯ чл. 41, ал. 1, т. 3 и чл. 14 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра, приета с Решение №376 от Протокол №27 от 31.08.2017 г. на Общински съвет Мездра.

ОСЪЖДА Общински съвет Мездра ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Враца деловодни разноски в размер на 20,00 (двадесет) лева.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяване на страните.