Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол от проведените консултации на 14 април 2019 г., подписан с особено мнение от представителя на една от политическите партии, като изрично е изписано "Подписвам протокола с особено мнение, тъй като нямаме представители във всички СИК. Във връзка с горното ще подам жалба в РИК - Враца".

В протокола се съдържат данни, че присъстващите представители на правоимащите партии и коалиции за били запознати с броя на местата в секционните избирателни комисии за всяка партия и коалиция и разпределението на ръководните места в комисиите, както и с утвърдените от ЦИК методически указания.Посочено е, че по взаимно споразумение между участниците в консултациите са направени замени в конкретно посочени в протокола секции.

Посочено е и изрично, че единствено упълномощеният представител на ПП "Воля" е изказал особено мнение относно липсата на членове в СИК №40 и СИК №16, поради което е подписал протокола с особено мнение.

Посочено е също така и че в следствие на станалите разисквания са постигнати споразумения между представители на други политически партии и коалиции за размяна на техните представители в конкретно посочени в протокола секции.

По повод на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Мездра в РИК - Враца е постъпила жалба с вх. №63/25.04.2019 г. от упълномощен представител на ПП "Воля", представителят на която партия е подписал и протокола от консултациите с особено мнение, относно допуснати нарушения по повод провеждането на консултациите и разпределението на членовете на СИК, която с Решение №27-ЕП/26.04.2019 г. на РИК - Враца е приета за основателна.

С оглед на гореизложеното, РИК - Враца е приела, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Мездра и разпределението на ръководните места в комисиите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, свои решения №12-ЕП/12.04.2019 г., № 13-ЕП/12.04.2019 г. и № 27-ЕП/26.04.2019 г., РИК - Враца

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА съставите на 42 (четиридесет и две) секционни избирателни комисии на територията на община Мездра за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1,неразделна част от настоящето решение, където наименованията на партиите и коалициите са посочени както следва:

1.1. Партия "ГЕРБ" - ГЕРБ

1.2. Коалиция от партии "БСП за България" - БСП

1.3. Коалиция от партии "Обединени патриоти" - ОП

1.4. Партия "ДПС" - ДПС

1.5. Партия "Воля" - Воля

1.6. Коалиция от партии "Реформаторски блок" - РБ

1.7. Коалиция от партии "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД-ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" - ББЦ.

УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Мездра, предложени от всяка от участвалите в консултациите на 19.04.2019 г. парти и коалиции за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.