Ще бъдат дискутирани също план-сметките на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 г.

Местният парламент ще разисква още Община Мездра да поиска удължаване на договора за безвъзмездно предоставяне от държавата за управление на Античната и средновековна крепост "Калето" - археологическа недвижима културна ценност, която е публична държавна собственост.

Сред останалите точки в дневния ред са:

* Молба от Инициативен комитет и жители на Зверино за изграждане на игрище за мини футбол с изкуствена трева и осветление в селото;

* Вземане на решение по отношение на рушащата се сграда на училището в село Игнатица;

* Даване на две разрешeния за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) - за Находище за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици от находище "Голия връх“, участък "Запад", в землището на с. Горна Кремена и с. Върбешница и за Находище "Равнище-2", участъци "Централен" и "Източен", в землищата на същите села.

Кметът на Мездра Генади Събков ще отговаря и на едно актуално питане - от групата съветници на ПП ГЕРБ.

Декемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа днес и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".