С Решение №412 Общинският съвет не даде разрешение да бъде изработен такъв проект, тъй като това предложение не събра необходимия брой гласове от присъстващите на заседанието 20 съветници, а с последващото Решение №413 не прие и да откаже на заявителя внесеното предложение за изменение на ПУП.

"В случая с неприемането на решенията са направени два отказа с различно съдържание - в първото решение не се дава разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, а във второто не се дава отказ на направеното предложение за изработването на въпросния проект”, се казва в становището на областния управител.

Общинският съвет във всички случаи на отправеното искане по чл. 124а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) дължи изрично произнасяне, обективирано и мотивирано решение за разрешаване изработването на проект за ПУП или отказ да се издаде такова разрешение. "Ето защо считам, че като не се е произнесъл с мотивирано решение по подаденото заявление, Общински съвет - Мездра е издал незаконосъобразни административни актове”, подчертава Малина Николова.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният акт трябва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му, от което следва, че императивно изискване на закона е този акт да е мотивиран. Мотивите представляват единство от фактическите и правните основания за издаването му и тяхното наличие позволява да се разбере волята на административния орган (в случая Общинския съвет) и да се защитят адекватно правата и интересите на засегнатите от акта лица. "Мотивите имат съществено значение и липсата им е самостоятелно основание за отмяна на издадения административен акт”, пише още в становището на губернатора.

"В случая, с така гласуваните решения, са постановени два взаимоизключващи се отказа, като е невъзможно да се разбере какви са конкретните съображения на административния орган за постановяването им. Липсата на мотиви прави невъзможна проверката на фактите, от които органът черпи правото си да постанови своя акт, нарушава правото на защита на адресатите на акта и е пречка за осъществяване на контрол за законосъобразност.”

С оглед на гореизложеното областният управител счита, че Решение №412 и Решение №413 са незаконосъобразни и следва да се върнат за ново обсъждане от Общински съвет - Мездра. Върнатите решения подлежат на ново разглеждане в 14-дневен срок от получаването на настоящата заповед в ОбС - Мездра.

Предвид обстоятелството, че заповедта е получена в местния парламент на 13.11.2017 г., това трябва да стане най-късно до 27 ноември (понеделник). Тя обаче ще бъде разгледана на следващото редовно заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 30 ноември (четвъртък), т. е. три дни по-късно. Според експерти в областта на местното самоуправление това означава, че всяко решение по казуса, взето на предстоящата сесия, отново може да бъде обжалвано и върнато за ново обсъждане.

Освен на Общинския съвет, заповедта на Малина Николова е изпратена на кмета на Мездра, Районна прокуратура - Мездра и Окръжна прокуратура - Враца.