Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.По време на заседанието ще бъдат утвърдени броя, наименованието, числеността и състава на постоянните комисии и ще бъдат избрани техните председатели.

Останалите точки от проекта за дневен ред включват утвърждаване на образец на декларации от Закона за противодействие на корупцията и определяне представител на Общински съвет - Мездра в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Ще бъде взето решение за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), както и актуализация на състава на Областния съвет за развитие на Област Враца.

Общинският съвет ще определи и представител на община Мездра за включване в областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Заседанието на Общинския съвет може да гледате пряко от 16:00 ч по ТВ "Враца" и на Фейсбук страницата на Студио Media +.