За финансиране на делегирани от държавата дейности са планирани средства в размер на 23 915 720 лв., в т. ч. 22 020 699 лв. обща субсидия за делегирани дейности и 1 871 858 лв. преходен остатък от 2023 г. Приходите за местни дейности са в размер на 14 270 610 лв., в т. ч. 1 518 500 лв. данъчни приходи, 6 394 708 лв. неданъчни приходи, 2 230 100 лв. обща изравнителна субсидия, 2 169 800 лв. целева субсидия за капиталови разходи и 242 600 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

В разходната част на бюджета са заложени 440 123 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия, в т. ч. 320 307 лв. във функция „Общо държавни служби“, 65 119 лв. в сферата на образованието, 39 697 лв. в сферата на социалното осигуряване и грижи и 15 000 лв. в сферата на културата.

Със 150 000 лв. ще бъдат подпомогнати спортните клубове, с до 31 500 лв. дейността на СНЦ „В помощ на животните в Мездра“ за ограничаване популацията на бездомните кучета и с 15 000 лв. читалищата.

Капиталовите разходи на Община Мездра за т. г. са в размер на 4 305 215 лв., финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г., средства от преходен остатък от целевите субсидии за капиталови разходи за предходните четири години и целеви средства по постановления на Министерския съвет и по споразумение с МРРБ.

В Инвестиционната програма са включени повече от 100 обекта, в т. ч. основен ремонт на уличните платна и на тротоарите на 13 улици в гр. Мездра, основен ремонт на тротоарите на 4 градски улици и основен ремонт на 32 улици в 22 съставни села на общината. В програмата са заложени 200 хил. лв. за проектиране, в т. ч. 60 хил. лв. за проектиране на реконструкция и обновяване на пл. „България“ в гр. Мездра, 40 240 лв. за проектиране реконструкция на довеждащ водопровод в с. Зверино и 22 000 лв. за проектиране на детски и спортни площадки.

ОбС одобри предложената от кмета Иван Аспарухов структура и обща численост на Общинска администрация (ОбА) - Мездра за мандат 2023-2027 г. Общата численост на ОбА включва 154 щатни бройки, в т. ч. 42 щ. бр. в Обща администрация, 51 щ. бр. в Специализирана администрация и 27 кметове и кметски наместници.

В съответствие с одобрената структура и численост на ОбА, кметът на общината ще разработи и утвърди длъжностно разписание по образец, съгласно Приложение №1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

В новата структура има трима заместник-кметове - „Стратегическо планиране, ТСУ, инфраструктура и обществени поръчки“, „Социално развитие и хуманитарни дейности“ и „Икономическо развитие, индустриални инвестиции и транспорт“.

Дирекциите са седем - две в Обща администрация: Дирекция „Обща администрация, финансова политика, административно-правно и информационно обслужване“ с 29 щ. бр. и Дирекция „Бюджет, счетоводство, анализи и контрол“ с 13 щ. бр., и пет в Специализирана администрация: Дирекция „ТСУ, инфраструктура и контрол“ с 12 щ бр., Дирекция „Инфраструктурни проекти, общинска собственост, обществени поръчки и търгове“ с 11 щ. бр., Дирекция „Социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и туризъм“ с 10 щ. бр., Дирекция „Икономическо развитие, индустриални инвестиции, търговия и транспорт“ с 9 щ. бр. и Дирекция „Местни данъци и такси“ с 9 щ. бр.

На сесията бяха приети също Програма за управление на община Мездра за мандат 2023-2027 г., Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г. и Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината.

С друго свое решение ОбС създаде Общинско предприятие „Стопански дейности“, прие Правилник за неговото устройство и дейност и одобри организационно-управленската структура на новото предприятие.

ОбС избра Ваня Николчова, досегашен ст. специалист „АОН“, за вр. и. д. „Кмет“ на кметство Крета за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на това населено място.