© ПП „Врачански Балкан“

През 2004 г. в северните части на парка бе изградена първата площадка за подхранване на белоглав лешояд и египетски лешояд. От 2009 г. започна да функционира голяма адаптационна клетка за повторно въвеждане в природата на белоглави лешояди в северните части на парка. Тук от 2010 г. до 2020 г. бяха освободени над 50 белоглави лешояда, като от 2015 г. този вид вече гнезди в парка и увеличава своята численост. В периода 2020 г. - 2021 г. от адаптационната клетка бяха освободени в природата и 20 черни лешояда. През 2022 г. вече има една сигурно гнездяща двойка черни лешояди в съседна на парка територия в Западна Стара планина.

Разширяването на дейностите и нарастване броя на белоглавите и черните лешояди наложи изграждането на втора площадка за подхранване на лешояди. През 2020 г. тя е изградена по проект на ДПП „Врачански Балкан“ в източните части на парка. В края на 2021 г. започнаха първите подхранвания на тази нова площадка, а през м. 03.2022 г. тук са установени да се хранят първите белоглави и черни лешояди. На съвременния етап площадките за подхранване имат важна роля, защото на тях лешоядите намират безопасна храна и така се намаляват случаите на отравяне, тук се хранят и други защитени видове птици - скален орел, обикновен мишелов, гарван и др.

Изградената нова площадка за подхранване в ПП „Врачански Балкан“ има важно значение за подпомагане на белоглавите и черните лешояди при гнездене в източните части на парка и Искърския пролом.

Източник: greenbalkans.org