Проектът се изпълнява от Лесотехнически университет, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Областна администрация – Враца, Северозападно държавно предприятие, РИОСВ – Враца и Природен парк „Врачански Балкан“.

Събитието се проведе на 11.05.2018 г. в гр. Враца в залата на хотел „Хемус“. На срещата бяха презентирани и широко дискутирани теми свързани с околна среда и качество на живот – „Заплахите от инвазивни чуждоземни видове, фините прахови частици – невидимият убиец, заплахата „Климатични промени, опасно ли е използването на пестициди, вредна ли е цветната кофичка за кисело мляко?“.

На срещата е отправeна покана за участие на заинтересованите страни във Втора научна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“.