В дневния ред са включени още отчет за дейността на общински съвет – Мездра и неговите комисии в периода 1 януари – 30 юни 2021г., отчет за дейността на „Екопроект” ООД за второ тримесечие на тази година, годишните финансови отчети на „Транс-Авто-2015” и на „Мездра-Автотранспорт-2003” към 31 декември 2020г.

На сесията ще бъде обсъдена и жалбата от жителите на Горна Кремена относно лошата поддръжка на селото и запрашеността на въздуха, свързана с ремонта на третокласния път Мездра-Роман.

Общинските съветници ще разгледат проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, Правилника за устройството и дейността на ОбП „Чистота”, Наредбата за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Мездра, както и плана за ползвана на дървесина през 2021-ва година.

В дневния ред на заседанието е включен още и шестмесечния отчет за изпълнението на Актуализираната програма за овладяване на популацията на бездомните кучета.