Не се разрешава в жилищни и в нежилищни сгради, които обаче се намират в жилищни зони да се извършват производствени и обслужващи дейности, при които се отделят прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени вредности.

В наредбата са посочени обектите, съоръженията и дейностите, които може да се разкриват в блокове и сгради в тези зони.

1. работилници за битови услуги до 2 работни места: шивашки, плетачни, обущарски, за тапицерия и ремонт на мебели без машинна обработка; за поправка на електрически уреди; за експресно парно гладене; за ремонт на велосипеди; за предпечатна подготовка; други сродни дейности;

2. приемателни пунктове за химическо чистене;

3. фотоателиета и лаборатории към тях; копирни центрове (ксероксни услуги);

4. бижутерски и часовникарски ателиета;

5. магазини за търговия с храни, с изключение на хипермаркети;

6. магазини за нехранителни стоки;

7. котелни инсталации за съответните сгради с височина на комина най-малко 5 m над околните сгради, намиращи се в радиус от 50 m и с ефективна шумозащита, както и стойности на отделяните вредни вещества съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

8. абонатни топлофикационни станции при спазване на нормите за проникване на шум, хидрофори с шумо- и виброзащита;

9. малки работилници за макаронени, захарни и сладкарски изделия (до 4 работни места, с нормирано работно време на дневни смени).

10. заведения за обществено хранене (при нормирано работно време) без участието на музикални състави и/или използването на електроакустични звукоизточници, генериращи еквивалентни нива на проникващ шум над допустимите норми

11. творчески ателиета (за художници, скулптори, керамици);

12. салони/центрове за красота, бръснаро-фризьорски и козметични услуги при недопускане на вредности в жилищната среда.