Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект "Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона", финансиран от Фондация Велукс. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от СПСПД ФИЦЕ - България.

Основните задачите, по които ще работи екипът на центъра, са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители, с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона - жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

Центърът за правата на децата се помещава на ул. "Поп Андрей - Зорница” №4, като помещението е предоставено за безвъзмездно ползване от Община Враца. Извършен бе ремонт и оборудване на помещението. В центъра ще работят психолог и социален работник.