По време на срещата са отчетени постигнатите резултати от стартиране на дейността му, ролята на Община Враца и партньорството между институциите, ангажирани в работата си с деца в конфликт със закона. Планирани са съвместни действия, свързани с превенция, повишаването качеството на грижата за децата в риск и защитата на техните права.

Представителят на фондация „Велукс“ изказа благодарност за оказаната от Община Враца подкрепа за реализиране на проекта и за съвместната дейност с екипа на центъра.

Центърът за правата на децата в община Враца е разкрит с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона” и се финансира от Фондация „Велукс“.