В целевите групи са включени деца в конфликт със закона и в риск от продължаващо отклоняващо се поведение, техните семейства, както и всички деца и семейства на територията на община Враца, по отношение информационна, превантивна и образователна дейност. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България ще осигури 100% от финансирането на дейностите по проекта. Партньорството на Община Враца се изразява в предоставяне на подходящо помещение. По проекта ще бъдат назначени двама социални работници/консултанти. През първите шест месеца един от тях ще изпълнява и координираща роля.

Разходите по проекта включват възнаграждение на представителите на организацията-изпълнител, включително разходи за осигурителни и здравни вноски; дейности за подкрепа на деца и семейства, дейности по превенция - работни срещи, семинари; издаване и разпространение на информационни материали, транспортни разходи, оборудване на помещение и заплащане на режийни разходи. Освен изграждане на функциониращ Център за правата на децата, конкретните резултати по проекта предвиждат и организиране на различни дейности с цел превенция на девиантното и делинквентното поведение и консултации на деца и семейства от община Враца.

Срокът за изпълнение на проекта е две години, като размерът на финансиране е 77 400 лв. При положителна оценка от страна на организацията, осигурила средствата за изпълнение, има възможност за продължение на проекта с още една година. Създаването на Център по правата на децата е част от проект на Национална мрежа за децата „Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона“, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“. Подобни центрове ще бъдат разкрити още в София, Русе и Пазарджик.