Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Той включва създаването на екипи за обхват и взаимодействието на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система.

Ст. експертът по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО Враца – Цветелина Ценова запозна присъстващите с резултатите от дейността на механизма, а Християн Вътов – учител по ИТ, представи информационната система нейното приложение в учебните заведения.

В срещата взеха участие Елена Нанова – началник отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ , Благовеса Иванова- ст.експерт „Социални дейности и проекти“, Силвия Петкова - секретар на МКБППМН в Община Мездра, представители на Агенцията за закрила на детето и РУП, директори и педагогически специалисти от всички детски и учебни заведения в общината.