На срещата с медиите присъстваха кметът на община Мездра Иван Аспарухов, председателят на Общинския съвет (ОбС) Яна Нинова и председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към ОбС д-р Ивайло Тодоров. На брифинга бяха поканени д-р Петьо Вълчев –временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ - Мездра“ и представители на фирмата инвеститор, с която Управителят на лечебното заведение е сключил договор.

Кметът Иван Аспарухов проследи хронологията на предприетите стъпки от страна та управителя на МБАЛ, общинската администрация и ОбС- внесено е писмо за проведен търг с явно наддаване, представен е протокол, докладна за цялата тръжна процедура, както и сключен договор с фирмата изпълнител до принципала на болницата – Общинския съвет.

По време на срещата стана ясно, че на свое заседание, проведено на 27 февруари, Общинският съвет, в качеството си на принципал на общинската болница, е приел Решение №61 и Протокол №5/27.02.2020г., с което дава съгласие за отдаване под наем на недвижим имот-част от сграда, гласувано от всички присъстващи 20 общински съветници.

Председателят на ОбС- Яна Нинова заяви, че категорично се противопоставя да се използват социалните мрежи за всяване на страх у хората и дебело подчерта, че в Мездра няма да се горят медицински отпадъци.

На срещата бе съобщено, че има писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите за инвестиционно предложение за изграждане на площадка за съхранение и унищожение на болнични отпадъци.

Представителите на фирмата изпълнител разясниха в какво се състои инвестиционното предложение и представиха процеса на обработката на медицинския отпадък. Обезопасяването се извършва с вода при температура 140 градуса С и високо налягане. Процесът на стерилизация изключва горене, отделяне на вредни емисии и отровни газове. Капацитетът на автоклава е 200 кг за час. От фирмата изрично подчертаха, че няма да се обработват биологични отпадъци.

По данни на здравното заведение, годишно се изхвърлят средно между 3 и 7 тона медицински отпадък, който се събира и съхранява в специална клетка, и се извозва периодично от фирми, с които са сключени договори. От предоставената документация обаче е станало ясно, че тези отпадъци са се извозвали веднъж на 3 месеца, което изключително опасно.

Във връзка с възникналото напрежение сред гражданството на железничарския град, Кризисният щаб е предприел проверка за спазването на Наредба №1 от 9 февруари 2015 г, която регламентира дейностите по събиране, съхраняване и третиране на отпадъците на територията на МБАЛ – Мездра. В Наредбата изрично е посочено, че опасните медицински отпадъци трябва да се съхраняват в червени торби, а неопасните- в жълти, в помещенията да бъде изградена вентилационна система съгласно изискванията на Световната здравна организация.

При направената проверка, констатацията е повече от тревожна. В т. нар. помещение за събиране и съхраняване са открити безразборно нахвърляни десетки чували с медицински отпадъци, липса на вентилация, непочистен под и др.

След установените нарушения, кметът Иван Аспарухов е сезирал Районна прокуратура за възникналия екологичен и здравен проблем в МБАЛ-Мездра.