На срещата ще бъдат разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Допустими за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в гр. Мездра.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на ОПРР, в меню: ОП „Региони в растеж”, под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.

Същата, е налична и на официалния сайт на Община Мездра

Секция Енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Мездра

От Община Мездра канят всички собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да участват в срещата.