След като се е запознала с постъпилия сигнал Общинска избирателна комисия - Мездра намира, че той е допустим като подаден от легитимно лице с правен интерес по същество и разгледано по същество се явява основателен.

С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22 от Изборния кодекс, с Решение №142-МИ/ 01.11.2019 г. ОИК - Мездра

РЕШИ:

  • Препис от постъпилия сигнал да се изпрати незабавно на Община Мездра, с копие до Районно управление "Полиция" - гр. Мездра и до Районна прокуратура - гр. Мездра.
  • Указва на комисията по организационно-техническата подготовка на изборите при Община Мездра да запознае всички председатели на СИК при предаване на изборните книжа и материали в предизборния ден с така постъпилия сигнал.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.