С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата.

Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност касаят режима за регистрация на личните стопанства, който ще бъде облекчен и безплатен. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на Правителството. Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение на стопаните, то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

Фермерите ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване.

„Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите, сключени между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари“, поясни още Мирослав Комитски.

Експертите от Областна дирекция „Безопасност на храните“ потвърдиха, че епизоотичната обстановка на територията на област Враца е нормална. По данни на Държавно горско стопанство – Враца, на територията му са отстреляли 157 броя диви прасета. Пробите за АЧС и трихинелоза са отрицателни.

Към момента няма индикации за удължаване на срока за лов на диви прасета, който по заповед на министър Десислава Танева изтича на 16.02.2020 г. Държавните горски стопанства ще извършват проверка на ловните територии за трупове на диви прасета и при констатиране, ще бъде направен анализ и загробване на животните.

Областна дирекция „Безопасност на храните“ извършва проверка на 1210 стопанства тип „заден двор“ и две свиневъдни ферми на територията на областта. Проверката е във връзка с превенция на заболяването Инфлуенца по птиците, спазване на мерки за биосигурност и нерегламентирано отглеждане на прасета в домашни условия.

Мирослав Комитски апелира представителите на местната и изпълнителна власт да спазват стриктно разписаните в Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в РБ за 2020 г. дейности и срокове на отговорните институции.