При проверката контролните органи са констатирани следните нарушения на ветеринарномедицинските изисквания в приемника за безстопанствени кучета в с. Кален, община Мездра:

1. Приютът не е регистриран в Областната дирекция по безопасност на храните - Враца;

2. Няма помещение за приемане на граждани, водене и съхранение на картотека и документация;

3. Няма помещение за извършване на ветеринарномедицинска дейност (кастрации на животни, общи манипулации и първа помощ);

3. Няма помещение за съхранение и приготвяне на храна;

5. Няма помещения за съхранение на оборудване за почистване и дезинфекция на помещенията и приборите;

6. Няма карантинно помещение (клетка);

7. Няма помещение (клетки) за болни, кастрирани, наранени, кърмещи и агресивни животни;

8. Няма хладилна камера за съхранение на трупове на умрелите животни;

9. Няма сключен договор с регистрирано ветеринарно лечебно заведение за обслужване;

10. Няма санитарно помещение за персонала;

11. Няма назначен достатъчен обучен персонал;

12. Няма водонепропусклива площадка за компостиране на твърдите отпадъци;

13. Няма ел. захранване и вода за миене и дезинфекция;

14. Няма изискуемата документация, която е необходима за функционирането на приюта.

На базата на тези констатации и на основание чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от Областната дирекция по безопасност на храните са изготвили предписание, в което се дават следните указания:

* Да се преустанови незабавно дейността на приемника до неговата регистрация в ОДБХ - Враца;

* Да се отстранят горепосочените нарушения и да се изпълнят изискванията на Наредба №41/ 10.12.2008 г. на Министерство на земеделието и храните за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.), в частта й "Приюти за безстопанствени животни";

* Да се укрепи външната ограда и да се повдигне до височина два метра;

* Да се монтират дървени легла за животните.

Изпълнението на предписанието е възложено на директора на ОбП "Чистота" Николай Несторов. От ОДБХ - Враца са поставили конкретни срокове за отстраняване на нарушенията на ветеринарномедицинските изисквания във временния приемник за безстопанствени кучета в Кален, повечето от които изтичат на 30 ноември.