© Община Мездра

Основните задължения на дружеството са към доставчици и клиенти - 269 хил. лв. Останалите са: 46 хил. лв. задължения към персонала, 33 хил. лв. към социално осигуряване, 27 хил. лв. данъчни задължения, 30 хил. лв. по предоставен банков кредит и 102 хил. лв. към други кредитори.

"Независимо от лошите финансови показатели, в лечебното заведение са назначени 151 човека за осъществяване и осигуряване на диагностично-лечебната дейност", се отбелязва в констативния протокол от проверката. През 2017 г. през мездренската болница са преминали 4 666 пациенти или дневно здравна грижа е предоставяна на 13 пациенти, а през 2018 г. - 4 409 пациенти или дневно здравна грижа е предоставяна на 12 пациенти

"Договорът за възлагане на управление на "МБАЛ - Мездра" ЕООД не предвижда управителят на лечебното заведение да участва в лечебно-диагностичната дейност с оглед поддържане на професионалната си квалификация, пише още в протокола. При проверката обаче е представен Анекс от 01.02.2010 г.към Договор за възлагане на управление на дружеството от 31.01.2007 г., съгласно който "Управителят има право да извършава лечебно-диагностичната дейност по специалността си с оглед поддържане на професионалната си квалификация".

С Трудов договор №37/ 20.12.2011 г. д-р Илиана Михайлова, в качеството й на управител на лечебното заведение, назначава сама себе си, считано то 20.12.2011 г., на длъжност лекар, вътрешни болести, за неопределено време, на непълно работно време - 4 часа.

"Д-р Александър Николов извършва диагностично-лечебна дейност към "МБАЛ - Мездра" ЕООД, включително оперативна, без да има сключен Граждански или Трудов договор с лечебното заведение, единствено на основание Договор за консултантски услуги", е установила още комисията.

А ето и една част от останалите констатации, направени при проверката:

* В Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на "МБАЛ - Мездра" ЕООД не е разписан ред за вписването на пациента в листата за планов прием съгласно нормативните изисквания, за процедурата по превеждане и за процедурата при изписване на пациентите;

* Лечебното заведение е заплатило 21 938,70 лв. за 2018 г., със задължение от 10 024,50 лв. към 31.12.2018 г. по Договор за консултантски услуги на СИМП "Хирургия и онкология д-р А. Николов" ЕООД - Враца за консултации и лечение на пациенти в Хирургично отделение по медицински специалности "Хирургия" и "Онкохирургия", независимо че в отделението са назначени на трудов договор 4-ма лекари с призната специалност "Хирургия";

* "МБАЛ - Мездра" ЕООД е заплатило 15 685 лв. за 2018 г. на д-р Александър Ценев на основание Граждански договор за извършване на ехокардиографски изследвания и спешна консултативна помощ по специалност "Кардиология", независимо че на трудов договор в Отделението по вътрешни болести е назначена д-р Мариана Близнашка, с придобита специалност по "Вътрешни болести" и "Кардиология", както и с квалификация за извършване на ехокардиография;

* Лечебното заведение е заплатило 4 425 лв. за 2018 г. на д-р Стела Найденова на основание Граждански договор за извършване и оказване на методична консултативна помощ по медицинска специалност "Пневмология и фтизиатрия" при лечение на пациенти по клинични пътеки във Вътрешно отделение, независимо че в отделението на трудов договор е назначена д-р Мария Алексиева, с придобита специалност по "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия" и по "Клинична алергология";

* "МБАЛ - Мездра" ЕООД е заплатило 10 560 лв. за 2018 г. на д-р Ростислав Георгиев на основание Граждански договор за анестезиологична помощ при организацията на работата в ОАИЛ, като в същото време на трудов договор в отделението работят 4-ма лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

* В Застрахователна полица № 06219131Б13121910002569, сключена за периода 01.04.2019 г.-31.03.2020 г. със Застрахователна компания "Лев Инс" АД и осигуряваща застраховките "Професионална отговорност" и "Отговорност на лекари и медицински персонал", не са включени всички длъжностни лица, които участват в диагностично-лечебния процес, в т. ч. 10 лекари, 6 медицински сестри и по 1 медицински и рентгенов лаборанти, химик, биолог, акушерка и кинезитерапевт.

На базата на тези констатации проверяващата комисия с ръководител д-р Георги Христов, държавен инспектор в ИАМН, е направила три задължителни предписания към д-р Илиана Михайлова, които тя, в качеството й на управител на "МБАЛ - Мездра" ЕООД, трябва да изпълни в срок до 30 юни тази година и да уведоми в срок до 6 юли 2019 г. за предприетите от нея действия изпълнителния директор на ИА "Медицински надзор".

Констативният протокол от извършената проверка е изпратен до председателя на Общински съвет - Мездра Яна Нинова, с копия до заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и до директор на РЗОК - Враца Светозар Симеонов.

Резултатите от проверката ще бъдат дискутирани на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 26 юни (сряда) от 17:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".