В заповедта се посочват условията и реда на посещенията на търговските обекти на открито. Посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници ще се допускат при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по- малко от 2,5 м между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 м между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на главния експерт „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“ в Община Мездра, Общинския оперативен щаб, началника на Районно управление „Полиция“ - Мездра, кметовете и кметските наместници на населените места в общината и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.