В Заповедта се посочва, че на кооперативния пазар могат да се предлагат:

 • различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актове по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните в Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 • плодове и зеленчуци;
 • посевен и посадъчен материал;
 • фуражи и фуражни суровини;

  С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач да се прилагат следните мерки:
 • Поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване на струпване на хора;
 • Осигуряване на персонал, който да контролира достъпа на клиенти;
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване;
 • Спазване на дистанция минимум 2 м между продавачите и купувачите;
 • Ползване на предпазни средства;
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.