По време на сесията ще бъде избран и временно изпълняващ длъжността „Кмет“ на село Крета, след предсрочното прекратяване пълномощията на избрания през ноември Васил Дацов.

Местните депутати ще решават създаването на Общинско предприятие „Стопански дейности “ и ще приемат на проект на Правилник за устройството и дейността му.

Ще бъде обсъдено приемането на Програмата за управление на общината за 2023 - 2027 година, както и на Стратегия за управление на общинската собственост за същия период.

Очаква се съветниците да одобрят структурата и общата численост на общинската администрация.

По време на заседанието ще се гласува Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Мездра.

Останалите точки от проекта за дневен ред включват разпореждане с имоти, предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд на собственици,разрешаване изработването Подробни устройствени планове в селата Зверино и Крета, както учредяване право на строеж в землището на село Дърманци.