Годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2015 г. и даване на съгласие за кандидатстване на Община Мездра с три проекта по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са сред водещите точки, включени в дневния ред на заседанието.

Местният парламент ще обсъди още допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и приемането на три нови наредби, свързани с дейността на детските градини.

Съветниците ще разгледат предложение за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелки за учебната 2016/2017 г., даване на съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на сметосъбиращ автомобил, както и вземане на решение за отдаване за безвъзмездно ползване на градския стадион от ФК „Локомотив”.

Дневният ред включва още докладна от секретаря на градското Читалище „Просвета” Валентина Цекова за кандидатстване с проект за реконструкция на читалищната сграда, докладна от кмета на Лик Нецо Нецов относно свлачище в местността „Гранчаревец”, прекратяване на договор за наем, сключен между Общината и медицинска лаборатория, както и жалба от група граждани.

Сесията на Общинския съвет е утре от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца”.