На седемте сесии от януари до края на юни са обсъдени 247 преписки. От приетите решения едно е върнато и прегласувано, друго е оспорено пред Административния съд, като магистратите са отменили заповедта на областния управител. Взетите решения и протоколи от заседания са публикувани в сайта и на информационното табло пред общината.

Постоянните комисии са заседавали 115 пъти и са разгледали 296 преписки. Половината от тях са обсъдени комисията по общинска собственост, други 104 - по бюджет и финанси.

“Много добър екип сме, отлични са работните отношения, дискутираме в комисиите и с консенсус гласуваме решенията, които са в полза на общината и на гражданите”, коментира по този повод председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов.